Tolerovali Řekové a Římané ty, kteří uctívali jen některé ze svých bohů?

Tolerovali Řekové a Římané ty, kteří uctívali jen některé ze svých bohů?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Uctívali Řekové a Římané všechny své bohy, nebo bylo dovoleno uctívat pouze některé z nich (např. Pouze v Dianě, Jupiteru, Apollu, Merkuru atd.)?

{Zdá se, že bylo přípustné uctívat některé bohy. Pro pohanské vládce bylo běžným tématem nutit křesťany nabízet kadidlo konkrétnímu bohu, např. Merkurovi, Apollónovi nebo Jupiterovi, „který byl zvláště uctíván na Krétě“ (zdroj). O Efezanech bylo známo, že uctívali „velkou Dianu a Jupiterovo potomstvo“ (Skutky 19:35). V ostatních případech byli křesťané nuceni „obětovat bohus [množné číslo] kadidlo, které jim náleží “(zdroj).}

Související otázka: U těch, kteří uctívali pouze některé z nich, si mysleli, že ostatní bohové, které neuctívali, jsou neslučitelní s jejich? Považovali příznivě ostatní bohy?

{Zdá se, že by mohli mít, jak sv. Pavel zjistil, že Athéňané měli „oltář…, na kterém bylo napsáno: Neznámému Bohu [αγνώστω θεώ]“ (Skutky 17:23).}

Jinými slovy: Tolerovali ty, kteří uctívali jen některé ze svých bohů? Pokud ano, vážili si Řekové nebo Římané toleranci a množství bohů (polyteismus) více než samotní bohové? Pokud ne, existovalo v řecké a římské mytologii „pravoslaví“? A kdo určoval, čí mýty nebo bohové byli ortodoxní?


Tolerovali ty, kteří věřili jen v některé ze svých bohů?

Nechápu, jak je to možné - jak to dělá věřit řekněme na Marsu, ale ne v jeho otci Jupiterovi? Mars je definovaný jako syn Jupitera! Vzhledem k tomu, že řecký/římský panteon je dysfunkční rodina, která vlastní sex, žárlivost a násilí, nedává člověku smysl odmítnout božství jakéhokoli člena rodiny, ale hodně smyslu pro uctívání a charakteristický charakter.

V podstatě byli bohové nebeským analogem patronátu: pokud někdo projeví loajalitu jinému patronovi/bohu, jeho vlastní bude naštvaný více, než se druhému bude líbit, ale pokud jeden znevažuje jiného patrona/boha, bude ten druhý naštvaný více, než je jeho vlastní potěšení . Racionální pozice je tedy „Sloužím svému vlastnímu bohu, ale nevystupuji proti ostatním".

Vážili si tedy Řekové nebo Římané tolerance a plurality bohů (polyteismu) více než samotní bohové?

Nechápu, jak můžete ve stejné větě použít „toleranci“ a „Řeky nebo Římany“. Tolerance ctitele Jupitera vůči ctiteli Marsu je podobná vzájemné toleranci fanoušků Star Treku, kteří obdivují různé postavy. Šťastně a bezohledně se spojí na Tolkienistovi. :-)

Monoteisté (jako Židé a křesťané) hromadně popírají všechny „pohanské“ bohy. Božstvo, které uctívají, je zcela mimo řecké/římské vyprávění.

Požadavky, které zmiňujete (nabídněte kadidlo konkrétnímu bohu uctívanému v tomto konkrétním místě), jsou založeny na myšlence, že odmítnutí urazí dav sledující jednání a učiní nadcházející popravu v jeho očích ještě oprávněnější.


Zde je zásadní problém s definicí.

Kultury, na které odkazujete, nerozlišovaly mezi církví a státem. Odmítnout nabízet kadidlo patronskému bohu státu znamenalo odmítnout legitimitu státu. Jednou metaforou by mohlo být, že odmítat kadidlo bylo jako odmítat platit daně - bůh a stát si zasloužili jejich splatnost.

Těmto polyteistickým kulturám bylo obecně jedno, koho uctíváte, ale záleželo jim na tom, pokud jste otevřeně a veřejně popírali existenci boha patrona - to byl akt občanské neposlušnosti, který nemohla žádná společnost ignorovat.

Nesnášenlivost nebyli polyteisté, ale primitivní křesťané, kteří odmítli uznat, že uctívání a účast souseda ve státě jsou legitimní. Primitivní křesťané popírali veřejný rituál a odmítali se účastnit aktivit řízených komunální vládou. Tato nesnášenlivost přerostla v civilní trest.

SideNote: říkat státu sponzorované náboženství „pohanským“ je nepřesné - pohanské náboženství znamená venkovský/nekulturní náboženský rituál.

Kromě toho: Existuje dobrá prezentace související otázky, pronásledovala Velká pohanská armáda křesťany; jiná doba, jiný polyteistický panteon, ale stejný zmatek ohledně pojmu tolerance.


Aktualizace

Odpověď na vaši otázku Pokud „nerozlišovali mezi církví a státem“, zdálo by se také, že tento stát byl bohem. Je to pravda? odpověď je ne. Jakmile se císaři stanou normou, může být vhodnou analogií le etat cest moi per Louis XIV. „Stát“, jak jsme ho poznali v době po osvícení, nebyl úplně tím. A v případě Říma, jakmile Julius Caesar a císařský věk definitivně předstihli republiku, se propojení mezi císařem a státem ještě zvýraznilo.

To je přiměřeně jemná otázka a zaslouží si odpověď, která je jak lépe odůvodněná, tak lépe prozkoumaná, než jsem schopen (zvláště v tuto chvíli). Myslím, že by obecně nesouhlasili se státem byl bůh, ale že by souhlasili, že stát může přežít pouze s aktivní spoluprací a sponzorstvím boha. Myslím, že 95% populace by souhlasilo s tím, že bohové ovládali neviditelné síly, které byly zodpovědné za úspěch nebo neúspěch čehokoli, co nebylo možné ovlivnit lidmi. Každý stát/polis/občanský subjekt/instituce byl sponzorován bohem. Instituce vzkvétala s boží laskavostí a trpěla pro boží hněv.

Budu zde čerpat širokou analogii - to neobstojí při analýze a v žádném případě tím nechci nerespektovat, ale představte si, že v moderní Americe existovala etnická skupina, která odmítla vyslovit slib věrnosti, platit normální úctu vlajce, odmítl se účastnit soudních řízení, protože zahrnovala vlajku, odmítl vstoupit do veřejných budov, kde byla vlajka, odmítl posílat své děti do veřejných škol (protože škola vlajku zobrazuje). Tato skupina by pod trestem stíhání neprováděla ani ty nejmenší činy úcty k vlajce (stání, zdravení atd.) Představte si, že by odmítli kompromisy skupin jako svědkové Jehovovi, kteří nacházejí kompromisní pozice, které podporují stav, zatímco odmítají praktiky, které jim připadají modlářské. Taková skupina by byla podrobena velkému zkoumání, aby se pokusila pochopit jejich pohrdání naším společným symbolem. Raní křesťané odmítli občanské symboly svých sousedů - šli ještě dále a tvrdili, že úcta k národním symbolům je modlářská a hříšná a ohrožuje věčnou duši.

Jak jsem řekl, toto není přesná metafora - nikdo dnes nevěří, že štěstí vlajky je pro národní prosperitu vyžadováno. Ale pokud taková skupina existovala (a já jsem ne zajímají se o příklady nebo protipříklady), ony byli by netolerantní, ne vlajky.

To se rychle odklání od historie.


Tento citát od Giuseppe Ricciottiho The Age of Martyrs: Christianity from Diocletian (284) to Constantine (337)Zdá se, že odpovídá na mnoho mých otázek současně:

  1. … Celé polyteistické učení [Římanů] se transformovalo. Už asi padesát let před Diokleciánem [C. 284], byla nevědomě vytvořena jakási hierarchická konfederace, která shromáždila nespočet božstev do jednoho seznamu a dala je všechny pod jednoho nejvyššího boha. Lidé se ptali, v čem vlastně spočívají všichni tito bohové a bohyně, tak různí a často tak rozporuplní? Byl to velký zástup božstev, kteří vládli vesmíru, každý na sobě nezávislý? Nebo tam snad byla a quid unum co bylo pro všechny společné? Pokud ano, mohli by být všichni redukováni na takový všeobjímající nejvyšší princip? Takové otázky skutečně nevedly k monoteismu. Filozofové se snažili vtěsnat všechna tato božstva do systému, který byl rozumný, kompaktní a harmonický. Pokoušeli se postavit pevnou pyramidu pouze s jedním vrcholem.

  1. Mnoho lidí toto řešení vděčně přijalo a přidalo důkaz a příklad od samotné přírody. Stačilo zvednout oči k obloze a zvážit funkci slunce v hmotném světě. Neživilo to všechno?- Nebyl to velký dárce světla a života? Další prameny života a energie se nacházely v přírodě, ale všechny byly odvozeny z nejvyššího zdroje slunce, bez kterého by vše upadlo do setrvačnosti, do tmy a smrti. Tyto menší zdroje byly podřízeny nejvyššímu zdroji a chovaly se jako tolik zrcadel odrážejících více či méně věrně největší světlo a nijak se od něj podstatně nelišily.
    Totéž platilo, říkali, ve světě bohů. Bylo mnoho bohů a bohyň, ale všechny byly částečnými odlesky nejvyššího boha Solu a cokoli, co se od nich dalo předpokládat, se dalo v konečné analýze předpokládat také od Sol.
    Císař Aurelian byl nadšeným stoupencem kultu Sol. Syn kněžky Solu postavil v Římě roku 274 honosný chrám Deus Sol dominus imperii Romani, spojující v tomto bohu různé sluneční bohy Řeků a Orientálů (Helios, Baal) a jejich umístění do oficiálního římského panteonu. Sám jako císař byl zástupcem tohoto boha s titulem Deus et Dominus a byl ukázán na mincích při přijímání zeměkoule od Sol, aby naznačil jeho celosvětovou vládu.
    Toto spojení císaře s bohem slunce- často identifikované nebo zaměňované s Apollonem- trvalo dlouho; dokonce i Dioklecián, když zabil Apera, nazval boha Sol jako svědka vlastní neviny (odst. 2). Tím nepopřel římské bohy v čele s Jupiterem. Jupiter se zdál vhodnější pro politické záležitosti a sám Dioklecián později zvolil jméno Jupiter (odst. 5), zatímco soudní činnost týkající se odsouzení Apera byla vhodnější pro Sol, zdroj veškerého světla. Oba bohové si byli každopádně velmi podobní a největší hvězda v přírodě korespondovala s největším bohem v římském panteonu.

Pokud jde o toleranci, tamtéž §30 říká:

  1. … Během prvních let své [Diokleciánovy] vlády neměl žádné nepřátelství vůči náboženstvím, která nebyla římská, a ve skutečnosti je považoval za starověkou římskou toleranci, která částečně pramenila z teoretické skepse a částečně z praktické obezřetnosti.

Je zcela možné najít starověké Řeky a Římany, kteří diskutují právě o této záležitosti. Můj amatérský názor je, že to byla jakási oblíbená společenská hra pokoušet se mapovat bohy jedné civilizace k bohům jiné a možná objevovat nové. Poskytnu několik příkladů toho od Herodota. Lidé jsou k Herodotovi skeptičtí, pokud jde o věcnou přesnost, ale myslím, že můžeme přijmout, že jeho práce představuje alespoň názor jednoho vlivného Řeka. Vycházím z této kopie na webu.

Ohledně Skythů:

Uctívají pouze následující bohy, jmenovitě Vestu, kterého si váží nad všechny ostatní, Jupitera a Telluse, které považují za manželku Jupitera; a po nich Apollo, Nebeská Venuše, Herkules a Mars. Tyto bohy uctívá celý národ: královští Skythové přinášejí oběť podobně Neptunu. V Skythském jazyce se Vesta nazývá Tabiti, Jupiter (velmi správně, podle mého soudu) Papaeus, Tellus Apia, Apollo Oetosyrus, Nebeská Venuše Artimpasa a Neptun Thamimasadas. Nepoužívají žádné obrazy, oltáře ani chrámy, kromě uctívání Marsu; ale při jeho uctívání je používají.

Peršané:

Zvyky, o nichž vím, že je mají Peršané dodržovat, jsou následující: nemají žádné obrazy bohů, žádné chrámy ani oltáře a jejich používání považují za známku pošetilosti. Myslím, že to vyplývá z toho, že nevěří bohům, že mají stejnou povahu s muži, jak si Řekové představují. Jejich zvykem však není vystoupit na vrcholky nejvyšších hor a tam nabídnout oběť Jupiteru, což je jméno, které dávají celému okruhu oblohy. Podobně nabízejí slunci a měsíci, zemi, oheň, vodu a větry. Jsou to jediní bohové, jejichž uctívání k nim přišlo od starověku. V pozdějším období začali uctívat Uranii, kterou si vypůjčili od Arabů a Asyřanů.

Asyřané:

Žena, která se jednou posadila, se nesmí vrátit domů, dokud jí jeden z cizinců nevhodí do klína stříbrnou minci a nevezme ji s sebou za posvátnou půdu. Když hodí mincí, řekne tato slova- „Bohyně Mylitta ti prospívá.“ (Venuši Asyřané nazývají Mylitta.)

Massagetae (kteří byli zjevně nomádi z asijské stepi):

Jediným bohem, kterého uctívají, je slunce a jemu obětují koně; pod pojmem dát nejrychlejším z bohů nejrychlejší ze všech smrtelných tvorů.

A Etiopané:

Jedinými bohy uctívanými obyvateli jsou Jupiter a Bacchus, kterým se dostává velké pocty. Ve městě je věštec Jupitera, který řídí válečné výpravy Etiopanů; když to přikáže, jdou do války, a ať už jim to přikáže jakýmkoli směrem, pochodují, přímo tam nosí ruce.

Zdá se, že Herodotus má velmi rozsáhlý smysl pro počet bohů, zdá se, že má radost z objevování nových a nových rituálů k obětování, a věří, že jiné kultury mají dobré představy o náboženství a silném spojení s bohy . Zdá se, že ty, kteří přísně omezují počet bohů, považuje za jakési zaostalé, možná přichází o nějaké naplnění možné v širší náboženské praxi. To znamená, že to vypadá, že každé město a snad každý člověk měl podskupinu božstev, jimž byli součástí, a vzhledem k nesčetným božstvům přírody (jako je každá řeka) by nebylo možné je všechny uctívat.

Jak řekli jiní respondenti, zdá se, že vždy existoval prostor pro více bohů, ale bylo možná špatné chování naznačovat, že nějaký bůh neexistuje.


Starověké Řecko bylo vždy rozděleno na samosprávná království městských států. Lidé každého z nich měli svou vlastní odlišnou kulturu a sledovali potomky s konkrétním bohem nebo jinými postavami jako hrdina. Podle toho věřili, že božstvo jejich města chrání a pomáhá rozvíjet jejich město. Uctívali tedy hlavně bohy svého vlastního města.

Avšak stejně jako by křesťan navštívil jakýkoli starověký kostel v jiném městě, patřící k jakékoli jiné sektě křesťanství, podobně lidé při návštěvě tohoto místa uctívali boha místa, jakým způsobem by turisté všech náboženství navštívili Basílica de la Sagrada Família ve Španělsku.

Další důležitou věcí je, že lidé patřící k určitým profesím (často rodinné profese pro následující generace) by uctívali boha své konkrétní profese. Námořníci uctívali Poseidonzatímco studenti, vědci a filozofové uctívali Athéna. Pokud jste šli k nim, navrhli vám, abyste se před jejich konkrétní prací pomodlili nebo obětovali jejich bohu. Jako by vás mohli požádat, abyste se jednou modlili Beran před odchodem do války.

Sečteno a podtrženo: Nemohlo člověka přinutit modlit se nebo dávat oběti pouze určitým bohům. Mohlo by vám však být doporučeno, abyste se jeden za druhého modlili. Často to bylo také založeno na osobní zálibě boha.


Pederasty ve starověkém Řecku

Pederasty ve starověkém Řecku byl společensky uznávaný romantický vztah mezi dospělým mužem ( vymaže) a mladší muž ( eromenos) obvykle v jeho mladistvém věku. [2] Bylo to charakteristické pro archaická a klasická období. [3] Vliv pederastie na řeckou kulturu těchto období byl tak všudypřítomný, že byl nazýván „hlavním kulturním modelem volných vztahů mezi občany“. [4]

Někteří učenci lokalizují jeho původ v iniciačním rituálu, zejména v obřadech přechodu na Krétu, kde byl spojen se vstupem do vojenského života a s náboženstvím Zeus. [5] V homérských eposech nemá žádnou formální existenci a zdá se, že se vyvinul na konci 7. století př. N. L. Jako aspekt řecké homosociální kultury, [6] který se vyznačoval také atletickou a uměleckou nahotou, opožděným sňatkem aristokratů, sympozia a sociální izolace žen. [7] Pederasty byla ve starověké literatuře a filozofii idealizována i kritizována. [8] Nedávno byl předložen argument, že idealizace byla v archaickém období univerzální. Kritika začala v Athénách jako součást obecného klasického aténského přehodnocení archaické kultury. [9]

Učenci diskutovali o roli nebo rozsahu pederastie, která se pravděpodobně bude lišit podle místních zvyklostí a individuálního sklonu. [10] Anglické slovo „pederasty“ v dnešním používání může znamenat zneužívání mladistvých v určitých jurisdikcích, ale například aténské právo uznávalo souhlas i věk jako faktory regulující sexuální chování. [11]


Tři osudy: Božstva osudu starověkého Řecka a Říma

Staří Řekové věřili, že mnoho aspektů života člověka určují tři mytické ženy známé jako osudy. Jednalo se o tři sesterské bohyně, které se objevily v řecké a římské mytologii a věřilo se, že při narození „roztočily“ osud dítěte. Určovali, kdy život začal, kdy skončil a vše mezi tím. Při narození každého muže se zdálo, že se točí, měří a stříhá nit života. Ne vše však bylo nepružné nebo předem určené. Muž, který se měl jednoho dne stát velkým válečníkem, si stále mohl vybrat, co chce v daný den dělat. Bohové mohli jednoduše zasáhnout rozhodnutími, která mohla být užitečná nebo škodlivá. V jistém smyslu ovládali metaforický život každého narozeného smrtelníka.

„Alexandr Veliký a osudy“ od Bernardina Meiho (Wikimedia Commons)

Římany známé jako Moirai nebo Moerae v řecké mytologii a Fata nebo Parcae, osudy se skládaly ze tří žen, které byly často popisovány jako starší, přísné, těžké, studené a nemilosrdné. Jejich jména v řečtině byla Clotho („přadlena“), Lachesis („rozdělovač“) a Atropos („nevyhnutelný“). Římská jména pro ně byla Nona, Decuma a Morta. Zatímco řecké ztvárnění těchto božstev představovalo hrobové a zaneprázdněné děvčata, Římané je často ukazovali jako průměrné nebo popírající lidem jejich naděje a touhy.

Clotho, Lachesis, a Atropos. „Tři osudy“ od Paula Thumanna (Wikimedia Commons).

První bohyně Moirai, Clotho, což znamená přadlena, roztočilo nit života. Ona je líčen jako dívka a je často viděn nést vřeteno nebo roli (kniha osudu). Lachesis, což znamená neohebný, změřil nit života, která určovala, jak dlouho bude člověk žít. Objevila se jako matrona s holí, se kterou ukazuje na horoskop na zeměkouli. Atropos, což znamená „neúprosný“ nebo „nevyhnutelný“, byl řezačem nitky života a vypadal jako koruna. Vybrala si způsob smrti každého člověka, a když jeho čas vypršel, přestřihl jeho životní nit nůžkami. Nejmenší ze tří, je také charakterizována jako nejstrašnější. Na různých účtech jsou tři bohyně zobrazeny s holemi, žezly nebo s korunami jako symboly nadvlády. Všichni žili v Zeusově paláci na hoře Olymp.

Při narození chlapce roztočil Moirai nit svého budoucího života, následoval jeho kroky a podle rad bohů řídil důsledky svého jednání. Osudy nezasahovaly přímo do lidských záležitostí, ale využívaly přechodných příčin a podmíněně určovaly počet smrtelníků. Člověku bylo dovoleno na ně mít určitý vliv. Když byl po jeho smrti určen osud člověka, bohyně osudu se staly bohyněmi smrti, „Moirai Thanatoio“.

Je pravděpodobné, že Moirai ovládal osudy smrtelníků i bohů, a dokonce byli popsáni jako silnější než bohové. Homer v Ilias napsal: „Byla to vůle osudu, že Řekové zničili Tróju, když Rumor a Panic způsobily, že Řekové chtěli uprchnout. Aeneas byl předurčen jít do Itálie, navzdory veškerému úsilí Héry. Akce Hery ve snaze vzdorovat osudu vedly k předčasné smrti Dido, královny Kartága. Protože její nit nebyla zkrácena na tak krátkou délku, nezemřela, i když jí do prsu probodla dýka. “ Zatímco Zeus vládl jako nejvyšší řecké božstvo, podléhal spíše rozhodnutím osudů a hybatele osudu než jeho zdroje. Pokud se však Zeus rozhodl, měl moc zachránit ty, kterým již hrozilo, že se jich zmocní jejich osud.

Zeus zvažující osud člověka od Nicolaie Abrahama Abildgaarda, 1793 (Wikimedia Commons)

Ztělesnění osudu jako Moiraie je nejprve jasně popsáno v Hesiodově epické básni Theogony (asi 700 př. N. L.). Hesiodos představuje Moiraie jako dcery Dia a bohyně Themis. Představují si je, jak pracují na ženském úkolu spřádání - vytahování nitě, která představuje život každé osoby. Do nitě může být vetkán smutek, bohatství, cestování a podobně. Není jisté, kdo byli rodiče Morajů. V některých mýtech to byly dcery Dia a bohyně Titanů Themis, bohyně božského řádu. Někteří říkají, že to byly dcery Erebus (Temnota) a Nyx (nebo Zeus a Themis). V některých případech souviseli s Ananke, zosobněním nutnosti.

„Osud“ od Henryho Siddonsa Mowbraye (Wikimedia Commons)

Myšlenka na tři bohyně spojená s jejím osudem se v mytologii objevuje v různých formách. Řekové poznali další triádu bohyň zvanou Horae, kteří byli spojováni s Afroditou. Norové nazývali své tři osudy Norny a někdy se jim také říkalo Weird Sisters, ze severského slova wyrd, což znamená „osud“. Keltové měli tři válečné bohyně, známé jako Morrigan, které určovaly osudy vojáků v bitvě. Představa nebo obraz trojité bohyně může být spojena s velmi starodávným uctíváním bohyně měsíce ve třech různých formách: dívka (novoluní), zralá žena (úplněk) a babizna (starý měsíc).

Osudy byly populární postavy kultovního uctívání v Řecku a důkazy naznačují, že ve velkých městech, jako jsou Korint, Sparta a Théby, existovaly svatyně. Nabídky byly také předloženy osudům během festivalových časů v Aténách, Delphi, Olympii a Sicyonu a předpokládá se, že byly prospěšné během období sklizně. Dnes je původ a význam slova „osud“ sledován v mytologii těchto tří mocných bohyň.

Doporučený obrázek: Tři osudy od Sodomy, 1525 (Wikimedia Commons)

Mitford, Miranda. Ilustrovaný průvodce jejich původem a významy. London: Dorling Kindersley Publishers Ltd:, 2008.

Cotterell, Arthur a Arthur Cotterell. Mythology: Encyclopedia of Gods and Legends from Ancient Greece and Rome, the Kelts and the Norselands. [Nové vyd. London: Southwater, 2001.


Separační úzkost v domácích zvířatech

Separační úzkost u domácích zvířat je skutečná věc a rozpoznání varovných signálů je důležité.

Od března Covid-19 vyžadoval, aby většina světa byla ve svých domovech v karanténě. Většina lidí pracovala téměř pět měsíců z domova. To znamenalo, že majitelé domácích mazlíčků byli neustále se svými mazlíčky, dávali jim pozornost, hráli si s nimi, pouštěli je ven atd. Proto, když se svět začal pomalu znovu otevírat a majitelé zvířat se začali vracet k normálnímu životnímu režimu mimo domov, majitelé domácích zvířat všimli si rozdílu ve způsobu, jakým jejich mazlíček jednal. Mnoho domácích mazlíčků rozvíjí separační úzkost, zejména v této šílené době, kdy většina lidí uvízla uvnitř sotva opouštějící dům.

Separační úzkost v domácích zvířatech může vést k:

Žvýkání, kopání a ničení

Co způsobuje separační úzkost:

Řada věcí může u mazlíčků způsobovat separační úzkost. Jasný důvod právě teď je kvůli tomu, že covid-19 požaduje, aby jednotlivci zůstali doma delší dobu. Poté se tito jedinci mohli vrátit do svého každodenního života a nechat domácí zvířata po delší dobu. Dalším důvodem je, že někteří adoptivní psi mohou mít při prvním adopci úzkostnou separaci, protože se obávají, že jejich opatrovník může odejít. Další příčinou je, že pokud zvíře zažije náhlou změnu ve své běžné rutině, například covid-19, může v něm na oplátku způsobit separační úzkost. Uvědomte si, že také pohyb může způsobit separační úzkost, takže pokud se váš pes a vy hodně pohybujete, může u vašeho domácího mazlíčka vyvolat separační úzkost.

Jak udržet separační úzkost:

Pokud má váš mazlíček mírný případ separační úzkosti, zkuste se otočit, když odejdete do něčeho vzrušujícího pro vašeho domácího mazlíčka. To může znamenat, že jim před odjezdem nabídnete pamlsky, aby vás při odchodu začali spojovat s tím, že dostanete pamlsek. Může být také užitečné nechat je skládat jako hračky, jako je značka KONG, která nabízí hračky, do kterých můžete vkládat pamlsky nebo do nich vkládat jídlo jako arašídové máslo nebo sýr. Tato hračka na chvíli rozptýlí vašeho mazlíčka a dostane odměnu, když hrají si s hračkou. Tyto hračky se snaží nabídnout pouze vašemu domácímu mazlíčkovi, když odcházíte z domu. To vycvičí vašeho mazlíčka, aby si začal užívat chvíle, kdy odcházíte, protože ví, že dostane odměnu.

Pokud má váš mazlíček mírný případ separační úzkosti, může trvat déle, než si zvykne, že odcházíte. To znamená vzít proces jejich opuštění mnohem pomaleji. Začněte svého mazlíčka nechat jen na krátkou dobu a pokračujte v odměňování. Jakmile si na to začnou zvykat, prodlužte dobu, po kterou jste pryč. Časem váš mazlíček začne poznávat, že je to dubové, že jste pryč, protože dostává odměny. Pro psy, kteří mají silnou úzkost, zvláště když si všimnou, že si obujete boty nebo popadnete klíče. Pro tyto domácí mazlíčky se snažte spojit tyto položky s vámi, ne vždy odcházet. Pokuste se použít tyto položky, ale neodcházejte, abyste svému mazlíčkovi ukázali, že se jich těchto věcí nemusí bát. Pokud máte domácího mazlíčka, který vás obvykle sleduje, zkuste něco udělat, jako když svému psovi řeknete, aby si sedl a zůstal u dveří koupelny, když vstoupíte do této místnosti. Postupně prodlužujte dobu, po kterou svého mazlíčka necháte na druhé straně dveří. To vycvičí domácího mazlíčka, který může být sám a bude v pořádku. Tento proces bude chvíli trvat, takže zůstaňte se svým mazlíčkem klidní a trpěliví. Tento proces by měl začít v místnosti, ale měl by se přesčas dostat až k tomu, že budete moci opustit dům a jít ven, aniž by vás sledoval váš mazlíček. Pokračujte ve sledování příznaků stresu u vašeho mazlíčka, jako je přecházení, chvění, lapání po dechu atd. Pokud se některý z těchto příznaků a další objeví, udělejte krok zpět a pohybujte se pomaleji. Během tohoto celkového procesu je důležité, abyste to brali pomalu, takže se snažte svého mazlíčka vůbec neopustit, což může být velmi obtížné. Pokuste se zajistit, pokud potřebujete odejít, aby se u vás mohl někdo jako přítel zastavit a být s vaším domácím mazlíčkem, nebo zkuste využít službu péče o pejsky, aby váš mazlíček nebyl úplně sám.

Několik dalších tipů:

Když pozdravujete svého mazlíčka poté, co byl pryč, pozdravte ho klidným způsobem a pak ho ignorujte, dokud nezůstanou klidní. Totéž platí pro loučení, zůstaňte klidní a nepodléhejte tomu, že jsou divokí a šílení. Chcete -li je uklidnit, zkuste je nechat provést úkol, který znají, například sedět nebo sedět. Další tip je na případnou bednu vycvičit svého mazlíčka. Pokud váš mazlíček spojuje svou bednu s bezpečným místem, může to zmírnit jejich úzkost, když jdete odejít. Může to být také užitečné, pokud svého mazlíčka nedáte do přepravky, abyste mu poskytli bezpečnou místnost, ve které si váš domácí mazlíček obvykle účtuje to nejpohodlnější. Dalším tipem je poskytnout vašemu mazlíčkovi dostatek duševní stimulace, jako jsou pamlsky a hračky. Zkuste také svému psovi před odjezdem každý den zacvičit. Ponechání skrytých pamlsků a jídla pro vašeho mazlíčka po celý den je také zaměstná a zabaví. Pokud žádný z výše uvedených tipů nepomůže, zkuste vyhledat pomoc profesionála v chování zvířat. Budou schopni určit režim, který vám a vašemu mazlíčkovi pomůže zlepšit se. V závažných případech může být také nutná léčba, abychom si s veterinářem promluvili o různých možnostech pro vašeho mazlíčka.

Separační úzkost může být u domácích mazlíčků běžná, zvláště po roce, který všichni měli. Hledejte známky separační úzkosti u svých mazlíčků a všimněte si různých způsobů, jak můžete svému mazlíčkovi pomoci, aby se zlepšil. Nezapomeňte také nikdy netrestat svého mazlíčka za jakékoli úzkostlivé chování. Snažte se nedisciplinovat a místo toho použijte tyto tipy, abyste se vyhnuli budoucímu chování. Separační úzkost lze udržet s trpělivostí.


RETINUE OF ZEUS

Zeus, který vyhovoval jeho roli krále bohů, se zúčastnil velký počet menších božstev.

Jeho trůn střežili čtyři okřídlení duchové, dva muži a dvě ženy, jménem Kratos (Síla), Zelos (Rivalita), Nike (Vítězství) a Bia (Síla). Kratos a Bia fungovali jako svalnatí vymahači a měli za úkol zaměstnání, jako například dopadení a uvěznění Titana Promethea. Nike řídil Zeusův vůz a často ho doprovázel v miniaturní podobě jako něco božsky známého.

Bůh Hermes byl Zeusovým osobním zvěstovatelem, který jednal jako diplomat, vyslanec a generální zmocněnec boží vůle.

Jeho poslem byla Iris, okřídlená bohyně duhy, která jednoduše předávala zprávy doslovně a předávala příkazy ostatním bohům.

Vedle jeho trůnu seděl Zeusův vysoký radní Themis, bohyně zákona a pořádku. Zúčastnilo se jí jejich šest dcer Moirai (osudy) a Horai (roční období). Tyto bohyně byly společně odpovědné za řádné fungování vesmíru. Themis byl také pověřen svoláním všech bohů na shromáždění na Zeusově nádvoří.

Boží panenská sestra Hestia také bydlela v jeho paláci, kde pečovala o stále hořící božský krb uprostřed jeho síně.

Metis, bohyně moudrosti, byla možná jeho nejneobvyklejší obsluhou. Zeus ji spolkl celou, aby se vyhnul proroctví, a usídlila se v jeho břiše. Staří Řekové věřili, že břicho než mozek je sídlem myšlenek a emocí, a tak tím, že se do ní zapsal, účinně do své mysli implantoval moudré rady. V té či oné podobě nadále existovala uvnitř boha, dokonce do té míry, že porodila Athénu a vybavila ji brněním a zbraněmi před jejím druhým narozením ze Zeusovy hlavy.

Ganymede a bohyně Hebe byly Zeusovými číšníky, kteří na svátcích bohů sloužili ambrosii a nektaru.
Okřídlení Harpyiai (Harpyje), známí jako & quothounds of Zeus & quot; byli hrubá stvoření, která měla za úkol boha odnášet nebo obtěžovat smrtelníky.
Okřídlený kůň Pegasos nesl Zeusovy blesky a další čtyři nesmrtelní koně táhli jeho vůz po obloze.


5c. Bohové, bohyně a hrdinové


Rodinný portrét 12 olympioniků.
Ale počkejte, kdo se to krčí u Zeuse?

Starověcí Řekové byli polyteističtí a mdash, to znamená, že uctívali mnoho bohů. Jejich hlavní bohové a bohyně žili na vrcholu hory Olymp, nejvyšší hory Řecka, a mýty popisovaly jejich životy a činy. V mýtech bohové často aktivně zasahovali do každodenních životů lidí. Myths were used to help explain the unknown and sometimes teach a lesson.

For example, Zeus, the king of the gods, carried his favorite weapon, the thunderbolt. When it rained and there was thunder and lightning, the ancient Greeks believed that Zeus was venting his anger.

Many stories about how the Greek gods behaved and interacted with humans are found in the works of Homer. He created two epic poems: the Iliad , which related the events of the Trojan War, and the Odyssey , which detailed the travels of the hero Odysseus. These two poems were passed down orally over many generations.

A Soap Opera from Hellas

The Greeks created gods in the image of humans that is, their gods had many human qualities even though they were gods. The gods constantly fought among themselves, behaved irrationally and unfairly, and were often jealous of each other. Zeus, the king of the gods, was rarely faithful to his wife Hera. Hera plotted against Zeus and punished his mistresses.

The Greek gods were highly emotional and behaved inconsistently and sometimes immorally. Greek religion did not have a standard set of morals, there were no Judaic Ten Commandments. The gods, heroes, and humans of Greek mythology were flawed.

In addition to Zeus and Hera, there were many other major and minor gods in the Greek religion. At her birth, Athena, the goddess of wisdom, sprang directly from the head of Zeus. Hermes, who had winged feet, was the messenger of the gods and could fly anywhere with great speed. Aphrodite, the goddess of love, was the most beautiful being in the universe. Her brother, Ares, the god of war, was sinister, mean, and disliked. Poseidon, ruled the sea from his underwater place and Apollo rode his chariot across the sky, bringing the sun with him.

Hades was in charge of the dead in the underworld. Almost all people went to Hades after they died whether they were good or bad. To get there, the dead had to cross the river Styx. Charon was the name of the boatman who ferried the souls of the dead across the river Styx to Hades.

Typically, the gods punished those who were bad. For example, Tantalus who killed his own son and served him to the gods for dinner was sent to Hades and made forever thirsty and hungry. Although there was a pool of clear, fresh drinking water at his feet, whenever Tantalus bent down to drink, the pool would dry up and disappear.

Likewise, over his head hung the most delicious fruit. However, whenever Tantalus reached for them, a wind would blow them just out of his reach. The English word "tantalize" derives from the name Tantalus.

Pandora's Box and Hercules' Labors

Myths helped explain how the world came to be the way it was. In one myth, Zeus created an incredibly beautiful and nearly perfect woman named Pandora. Her one flaw was that she was very curious and suspicious. Hermes, Zeus's messenger, gave Pandora a golden box. He warned her never to open it because terrible things would occur if she did.

But Pandora could hardly contain her curiosity and eventually broke down and opened the special box. Out from the box flew all the evils that plague humanity: famine, greed, pain, sorrow, etc. Only one thing remained in the box &mdash hope &mdash which humans managed to hold on to. This myth explains the origins of human misfortune. At the same time, it teaches a moral lesson by warning of the dangers of curiosity.

In addition to myths about gods, the ancient Greeks also told stories about heroes. One of the most famous Greek heroes was Hercules, the world's strongest man. Hercules was the illegitimate son of a mortal woman and Zeus, who tricked the woman by disguising himself as the woman's husband. Hera, Zeus's wife, was angry about Zeus' affair and sought to punish Hercules. Hera tricked Hercules into believing that his entire family were dangerous beasts, which Hercules then proceeded to kill. When Hercules realized that he had killed his entire family, he agreed to perform 12 tasks to atone for his terrible actions. For one of the tasks, Hercules had to slay the nine-headed monster called the Hydra.

For another task, he had to clean the filth from Augean stable, which had not been attended to in 30 years. To do this, Hercules diverted the course of a river that washed away the mess. In the end, he completed the so-called 12 Labors of Hercules and made up for the murder of his family.


How did the Roman people worship their gods?

The most common method was to burn incense as a sign of respect there was also prayer.

Worship is something you do. The older religions such as Hinduism and Paganism worshipped god by offerings. Since their god provided them with many things, the people wanted to pay them back. Although they knew they could never pay them back, they would attempt as a sign of respectcand worship. They would offer a seat, place a statue in their honor representing the deity they worshipped. Bathe the statue with water, milk, honey etc. Clean it, offer clothing, food, water. In European paganism they would offer wine. And light incense and a candle or flame which they would wave around the statue to adore the features. In so,e cases around the world they would do a fire sacrifice where they would offer many things to the fire to take to the Gods. In India they offer clarified butter and samagri which is a mixture of ingredients. They would be offered into the fire accompanied with prayers called mantras in India. This is called a Havan Yagna in India, Haoma Yasna in Persia, and igni sacrifice in Europe. This culture belongs to the indo-Europeans aka the Aryans. Today 0% of this culture resides in Europe, 10% in Iran, and the Middle East. And 90% resides in India and among Indians throughout the world.


Games of Ancient Greece—The Life and Death of a Greek Athlete

Long jumpers in ancient Greece (Image: By Unknown/National Archaeological Museum, Athens)

The Belongings of an Athlete

/> Strigils were used by Greeks and Romans to scrape layers of sand and oil from their bodies after exercising. (Image: By Anonymous (Roman Empire) – Walters Art Museum/Public domain)

The young man was laid to rest with items belonging to an athlete who had participated in specific games of Ancient Greece. He had a strigil, which is a small bronze implement for scraping olive oil from your body. The way of getting clean in the Greek and Roman world was not to use soap—a Celtic invention—but to smear yourself with olive oil.

The olive oil would pick up all of your dry, dead skin, your sweat, the dirt, and you would scrape everything off. They were probably much cleaner then than we are when coming out of the shower. Then they were ready to get in a bath and relax in the water.

This is a transcript from the video series Classical Archaeology of Ancient Greece and Rome. Watch it now, on The Great Courses.

There was an unguentarium, a little vial that would have had perfume in it to rub on his body or after the bath. There were the prizes that he had won as an athlete, at least some of them: Three beautiful amphorae from the city of Athens. He had participated in the Games. He might have also been an Olympic athlete during the Olympic year.

The prizes for the winners were big, beautiful Athenian pots were filled with olive oil. (Image: By Creator:Euphiletos Painter/Public domain)

The prizes for the winners were big, beautiful Athenian pots filled with olive oil, which was worth a lot of money. There was no such thing as the amateur athlete in antiquity. On one side of the pot was Athena, with her shield and spear and helmet, but on the other side were pictures of an event. You would get, as a runner, Panathenaic amphorae showing runners. As a boxer, the Panathenaic amphorae showed boxers. Ikkos had three and they were all different: There was a charioteer, a scene of boxers, and a scene of a double image on a vase that showed discus and long jump.

The Physique of an Ancient Athlete

What was he? They brought him to a laboratory where physical anthropologists studied his frame. He was about 5 feet 6 inches tall, and in perfect condition, both as a specimen in terms of his physique and also the bone preservation. The latter was very good because of the stone chamber he was buried in. If you are buried in the soil, many soils are acid and will eat the bone.

They were able to analyze both the growth of the bone and the muscle attachments. Muscle attachments are the little holes in the bone where a muscle has its end inserted to hold on, and they get bigger and bigger as you work that muscle. You can determine the robusticity of the person from the muscle attachments, as well as the bone itself.

He had an overall robusticity that was remarkable, especially in the legs. He didn’t seem to be a boxer. Boxers tend to build up their upper bodies in the deltoid muscles from continual punching. Greco-Roman boxers held their hands continually at a high level and punched, as we can tell from the vase paintings. Boxing did not seem likely because of the overall development of the body.

The charioteer seemed even less likely. The charioteers themselves were not important athletes. It was the horses that were important, and the owner of the horses who was crowned as the winner. Often the charioteers were boys, like the famous bronze charioteer from Delphi who rode a winning chariot from a tyrant’s entry from Sicily. It didn’t seem likely that this great athlete would have been the charioteer.

That left the discus and long jump. Those two events were part of the ancient pentathlon. That fivefold event called for every part of the body to be well developed. It seemed clear that was this young man’s event—he was a pentathlete.

An Athlete’s Life in Ancient Greece

The interesting question was what kind of a life did he lead? With modern scientific analysis, we can determine diet. He lived in a part of the world where people, even in 500 BC, were obsessed with the health and diet of athletes. In the modern era, we sometimes think we’re a sports-crazy world. We are nothing compared to the ancient Greeks, and to a lesser extent, the ancient Romans, who worshiped—very literally—athletes.

Winning athletes bore on their heads a ribbon that was their prize. They tied it around their brows. The only other people allowed to do that were Gods, heroes, priests, and priestesses. It was a mark of divinity.

If you were a great athlete, somebody would come along, scoop up the scrapings from the body after you cleaned yourself, and sell them on the market as a medicine because it was so valuable—it came from this great athlete. If you won several times at Olympia, you were allowed to have a portrait sculpted of your body that was then located on public display so people could study the musculature and admire you.

He had this perfect body. Thanks to isotope studies of what’s in his bone, we now can look at his diet, because it is very true—you are what you eat. His body was an artifact that he had created by every decision he made about which spring to drink out of, what meal to eat, what exercises to do during the day. All of his habitual positions during the day—did he squat, stand, run frequently—all of these things shaped his body, just as every disease shaped his body.

Every period that a person goes without food as a child leaves a mark on the teeth. Your teeth have little laminations that appear annually, like tree rings. You can pick out over the years—both in the teeth and some of the bones—the marks of the lean years, the famine years, the malnourished years, when the person wasn’t getting enough to eat.

Ikkos had perfect growth, every year. He was never without food. He seemed to have a very specific diet, one associated with an ancient Greek school of scientific, medical, and dietary thought, specific to southern Italy, which recommended a vegetarian diet with occasional jolts of meat. He seems to have been raised to be an athlete, in perfect condition. They compared him to modern athletes’ frames and decided he would have done very well at the modern Olympics if he’d been called upon to compete.

We have then, in this remarkable athlete from ancient Taras, a witness to the intensity of the fervor that the ancient Greeks felt for their games and their athletes. He was brought up from the cradle to be an athlete, both in the training and in the dietetic regimen—something that they took much more seriously, it would seem, even than we do.

Common Questions About the Games in Ancient Greece

Oblíbený games in ancient Greece were many of the same played during the olympijský year, such as pentathlon, wrestling, boxing, and discus.

The oldest sport and one of the most popular of the games in ancient Greece is wrestling, or pale as it was called then. It dates back to 3000 BCE and was included in the Olympiáda in 708 BCE.

A healthy body was vital to the ancient Greeks , as was entertainment, but even more important was perfection. The Olympiáda provided an arena for all of this in ancient Greece.

The most fatal sport of the games in ancient Greece was Pankration. Pankration was a blend of wrestling and boxing, much like modern Mixed Martial Arts.


Did Greeks and Romans tolerate those who only worshipped some of their gods? - Dějiny

Religion was an important part of daily life in Rome. It helped Romans make sense of good and bad things that happened. If terrible things like natural disasters or battle losses occurred, Romans believed it was evidence that the Gods were unhappy with the people of Rome. When good things like a battle victory or a good harvest happened, Romans believed it was evidence of help or approval from the Gods. To keep the Gods happy, Romans often participated in animal sacrifices of lambs, pigs or bulls. At one time, even prisoners of war were offered as human sacrifices, but this practice was discontinued. Romans also held festivals and built temples to celebrate the Gods.

Romans worshiped a pantheon, also thought of as a council, of 12 major gods. These 12 major gods were called the Dii Consentes. This group included six gods and six goddesses. The gods included: Jupiter, Neptune, Mars, Apollo, Vulcan and Mercury. The goddesses were Juno, Minerva, Venus, Diana, Vesta and Ceres. Jupiter ruled over the Pantheon.

In fact, the famous Pantheon in Rome was dedicated to the Roman Gods. The exact purpose of the building is unknown. Though it has been used as a church, historians are unsure of whether ancient Romans actually worshiped there. The Pantheon was built by the consul Agrippa between 27 B.C. and 25 B.C.

In Roman religion, Mars was a very important god. His role was second only to Jupiter, the leader of the pantheon. Mars was the son of the God Jupiter and the Goddess Juno. His father, Jupiter, was the God of the sky and thunder. Jupiter was considered the chief, or central, guardian of Rome and was often considered to be witness to solemn oaths such as those undertaken by government officials or soldiers. His mother, Juno, was the protector of Roman women and was the patron Goddess of Rome. Both his mother and father were renowned for strength and protection. Mars himself was the god of war and was, himself, seen as protector of the Roman Army. He was thought to be difficult, argumentative and unpopular among the gods, but was revered by men especially soldiers. It was even reported that Mars was the father of Romulus and Remus, the twin brothers who were the founders of Rome.

Mars was known as the Roman god of war. He was said to love the violence and conflict. His persona represented military power and the noise and blood of battle. Since he was the father of Romulus and Remus it was believed he would come to the aid of Rome during times of conflict or war. He was the patron God of soldiers and was worshiped prior to battle. Soldiers in the Roman Army prayed to Mars before battle, asking that he might fight on their side. Soldiers hoped that their prayers would appeal to Mars and that he would protect them in battle and lead them to victory. They believed that ultimately it was Mars who decided who would win any battle. All aspects of war in Rome were associated with the God Mars. This did not only apply to military campaigns of conquest. Mars was said to protect cities from invading armies and help soldiers crush rebellion as well.

As the God of War, Mars had many symbols associated with him. The most recognizable was The Ancile. The Ancile was his sacred shield. Legend has it that this shield fell from heaven during the rule of Pompilius. It was said that if the shield remained in the city, Rome would be safe. Priests were commissioned to protect the shield and eleven copies were made, reportedly to confuse would-be thieves. The group of 12 ancilla were used in rituals. Mars was often depicted clothed on bronze armor. He carried a spear that was often depicted as covered in blood.

Other symbols surrounding the God of War included a burning torch, a vulture, dog, woodpecker, eagle and owl. Mars was a strong god and rode a chariot drawn by fire-breathing horses. The names of his horses were Aithon, Phlogios, Konabos and Phobos. Aithon means red fire, Phlogios means flame, Konabos means tumult – which is a loud confusing noise – and Phobos means fear.

Mars was celebrated twice a year in March and October. The old Roman calendar began with mensis Martius. This translates to Mars’ Month. This is what the month of March is named for. The Salii – the priests who protected and carried the ancilia – celebrated the new year on the first day of March by dressing and dancing in battle armor. This was said to be when Mars was born. Also in March, the twelve Salii carried the ancilia around the city in a parade with war trumpets, stopping at different sacred locations along the way.

Festivities complete with trumpets, dancing, feasts and sacrifices continued throughout the month of March. On the 23rd, The Tubilustrium festival was held in Mars’ honor in the Atrium Sutorium. This date was chosen because it coincided with the start of the military campaign season. This group of festivals and celebrations were called the Feriae Marti.

In February and March, horse races were held at the Campus Martius outside the walls of Rome in honor of Mars. These races were said to have been started by Romulus. In October, Mars’ parents Jupiter and Juno were celebrated. On the Ides – or 14th – of October, one of the winning horses from the races was sacrificed in honor of Mars for his continued protection.

As a nation of conquest and war, Gods such as Mars were important to Rome. It was believed that he kept enemies of the state at bay and protected the divine right of the state’s rule. At different times in history, he meant different things to the people. He was a military deity as Rome conquered its neighbors and a protector in times of peace.

Eventually, Mars became not just the protector of Rome, but the guardian and avenger of Emperor Caesar himself.

Odkaz/citovat tuto stránku

If you use any of the content on this page in your own work, please use the code below to cite this page as the source of the content.


For More Information

BOOKS

Barnes, Jonathan. Raná řecká filozofie. New York, NY: Penguin Classics, 2002.

Hadot, Pierre. What Is Ancient Philosophy? Translated by Michael Chase. Cambridge, MA: Belknap Press, 2004.

Irwin, Terence. Classical Thought. New York, NY: Oxford University Press, 1989.

Mellor, Ronald, and Marni McGee. The Ancient Roman World. New York, NY: Oxford University Press, 2004.

Nardo, Don. The Ancient Greeks. San Diego, CA: Lucent Books, 2001.

Roberts, Jennifer T. The Ancient Greek World. New York, NY: Oxford University Press, 2004.

Roochnick, David. Retrieving the Ancients: An Introduction to Greek Philosophy. New York, NY: Blackwell, 2004.

WEB SITES

Brennan, Tad. "Immortality in Ancient Philosophy." Routledge Encyclopedia of Philosophy. http://www.rep.routledge.com/article/A133/ (accessed on June 5, 2006).

Hooker, Richard. "Ancient Greece: Greek Philosophy." World Civilizations. http://www.wsu.edu:8080/∼dee/GREECE/GREECE.HTM (accessed on June 5, 2006).

Turner, William. "Section B: Greek and Greco-Roman Philosophy." History of Philosophy. http://www2.nd.edu/Departments//Maritain/etext/hop01.htm (accessed on June 5, 2006).

Citujte tento článek
Níže vyberte styl a zkopírujte text do své bibliografie.

Citační styly

Encyclopedia.com vám dává možnost citovat referenční záznamy a články podle běžných stylů od Modern Language Association (MLA), The Chicago Manual of Style a American Psychological Association (APA).

V nástroji „Citovat tento článek“ vyberte styl a podívejte se, jak vypadají všechny dostupné informace při formátování podle tohoto stylu. Poté zkopírujte a vložte text do seznamu citovaných bibliografií nebo děl.


Podívejte se na video: Starověké Řecko sestřih bohové a počátky